Upravni odbor je izvršni organ upravljanja Društva.Upravni odbor broji jedanaest članova. Za svoj rad Upravni odbor odgovoran je Skupštini. Upravni odbor punopravno radi i odlučuje ukoliko sednici prisust-vuje više od polovine članova Upravnog odbora. Odluke i zakljuci na sednicama donose se većinom glasova prisutnih  članova Upravnog odbora.

Podeli