Skupštinu, u skladu sa Zakonom o udruženjima, čine svi članovi Društva. Na osnovu člana 22. stav 3. Zakona o udruženjima i člana 21. Statuta Društva broj i struktura članova Skupštine Društva utvrđuje se Statutarnom odlukom koju donosi Skupština Društva na predlog Upravnog odbora. Statutarna odluka čini sastavni deo Statuta Društva. Skupština radi u sednicama, koje se sazivaju i odžavaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.Skupština može da radi i punopravno odlučuje ako sednici prisustvuje većina od izabranih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine.Odluke o statusnim promenama i prestanku rada Društva Skupština donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine. Rad Skupštine Društva uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Podeli