Sekretar je izvršni organ Društva.Sekretar, na osnovu zakona i ovog Statuta, ima ovlašćenja i odgov-ornosti  poslovodnog organa stručne službe i Društva u celini.

U cilju izvršavanja planiranih zadataka na realizaciji planova i programa Društva, sekretar je samostalan u svom radu i ovlašćen da rešava i odlučuje o načinu i rokovima izvršenja zadataka. Za svoj rad sekretar je odgovoran Upravnom odboru.

Podeli